FÜHRUNGSSYSTEME, GRUPPENFÜHRUNGEN (TOUR GUIDE SYSTEM)

führungssysteme, gruppen führungen (tour guide system)
Tour Guide System SPL-1500